• Huishoudelijk Reglement

  zoetermeerse basketbalvereniging Zoebas

 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZOEBAS

  (gewijzigd en vastgesteld ALV 25 september 2015)

  Lidmaatschap, donateurs en contributie 

  Artikel 1.1

  De aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden door inlevering van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. In het aanmeldingsformulier zijn ten minste opgenomen de volgende vragen: naam, voornamen geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoon. Het aanmeldingsformulier wordt door het bestuur vastgesteld. De inschrijving is pas van kracht na betaling van de administratiekostenvergoeding van € 5,00.

  Artikel 1.2 

  Het lidmaatschap wordt ten minste aangegaan tot 1 augustus volgend op de datum van aanmelding en wordt telkens – behoudens in geval van opzegging – stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie te worden gedaan vóór 1 mei.

  Artikel 1.3

  Leden die vóór 1 mei van het lopende seizoen opzeggen en zich vervolgens het volgende seizoen weer aanmelden als lid van de vereniging dienen naast de verschuldigde contributie (plus € 5,- inschrijfgeld) een administratiekostenvergoeding te betalen van € 45,-.

  Artikel 1.4

  De contributie is verschuldigd voor het lidmaatschap van de vereniging en is opgebouwd uit drie delen:

  1. de verenigingsbijdrage (basiscontributie) vermeerderd met,
  2. de wedstrijdtoeslag voor leden die aan wedstrijden in competitieverband deelnemen vermeerderd met,
  3. de eventuele toeslagen voor extra faciliteiten en/of deelname aan wedstrijden in een van de Rayon competities van Rayon West (rayontoeslag) en/of deelname aan wedstrijden in een van de competities van de NBB (NBB toeslag). Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen de contributie aan te passen.
  4. alle leden die in competitie-/toernooiverband wedstrijden spelen zijn verplicht het door Zoebas ter beschikking gestelde wedstrijdtenue te dragen.
  5. het ter beschikking gestelde wedstrijdtenue blijft te allen tijde eigendom van Zoebas en dient aan het einde van het seizoen te worden ingeleverd.
  6. iedere gebruiker van de wedstrijdkleding is verantwoordelijk voor het gebruik daarvan; de kosten van beschadiging door onoordeelkundig gebruik of verloren gaan zal op de gebruiker worden verhaald
  7. de vergoeding voor het gebruik van de wedstrijdkleding bedraagt €25,- per seizoen.
  8. de hoogte van de vergoeding van de wedstrijdkleding staat per seizoen vast tenzij door de A.L.V. Anders wordt bepaald.

  Artikel 1.5

  De contributie kan op twee manieren voldaan worden namelijk:

  1. Als bedrag ineens bij vooruitbetaling aan het begin van het seizoen door middel van het overmaken op NL28INGB0003589538 (Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas). De vervaldatum is 1 september van het betreffende seizoen.
  2. Via een zogenaamde automatische incasso in drie termijnen (vervaldagen: 26 september, 26 november en 26 februari). Aan nieuwe leden wordt bij inschrijving een incasso machtiging gevraagd.

  Artikel 1.6

  Bij tijdige opzegging van het lidmaatschap blijft men contributie plichtig tot het einde van het betreffende seizoen (31 juli). Bij opzegging ná 1 mei blijft men contributie plichtig voor het gehele volgende seizoen (tot 31 juli van het volgende kalenderjaar). Het bestuur kan beslissen bij tussentijdse opzegging een korting te geven op de verschuldigde contributie. Na korting zal de resterende verschuldigde contributie nooit minder bedragen dan de kosten die de vereniging onvermijdelijk ten behoeve van dit lid heeft gemaakt of nog moet maken, met een minimum van € 55,-.

  Artikel 1.7

  Het bestuur is gemachtigd bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde contributie of boetes, administratiekosten in rekening te brengen van €20,- per melding. Eveneens zullen de kosten die gemaakt zijn voor het incasseren van achterstallige contributies of boetes, worden doorberekend aan het betreffende lid.

  Artikel 1.8

  Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan kan het betreffende lid door het bestuur worden geschorst tot het moment dat het lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Een besluit tot schorsing wordt niet eerder genomen dan nadat het betreffende lid schriftelijk is aangemaand tot betaling van de achterstallige contributie. Van de schorsing wordt het lid, alsmede de trainer/coach van het team waarin het lid speelt, schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Artikel 1.9  

  1. Donateurs zijn verplicht om jaarlijks minimaal een bedrag van € 25,- te betalen.
  2. Donateurs hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Wel zullen zij bij bijzondere activiteiten van de vereniging zoals toernooien, jubilea en overige activiteiten worden betrokken.

  Verplichtingen van spelende leden

  Artikel 2.1

  De spelende leden dienen zich, behoudens door het bestuur te verlenen ontheffing, bij toerbeurt beschikbaar te houden voor:

  1. Het timen en scoren bij thuiswedstrijden (tafeljury). Dit voor zover het lid bij de U14 of hoger speelt (leden 13 jaar of ouder).
  2. Het leiden van basketbalwedstrijden waarvoor de vereniging scheidsrechters dient te leveren. Dit voor zover het lid de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
  3. Het vervullen van de zaalleiding (zaalwacht) bij de thuiswedstrijden van de vereniging. Dit voor zover het lid bij de U18 of hoger speelt (leden 17 jaar of ouder). De taken van de zaalleiding staan vermeld op de website van Zoebas.

  Artikel 2.2

  1. Van ieder competitie spelend lid van 16 jaar en ouder wordt verwacht dat hij/zij als scheidsrechter kan optreden. Hiervoor is minimaal het scheidsrechters diploma “F” vereist. De bedoelde leden moeten dus in het bezit zijn van het scheidsrechters diploma “F”, of de door de vereniging georganiseerde F-cursus volgen;
  2. Een lid dat de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt doch niet in het bezit is van een f-diploma zal worden belast met een heffing van € 25,- per seizoenshelft totdat het diploma is behaald mits er een f-cursus is aangeboden; onder seizoenshelft wordt verstaan de periode van 1 augustus tot en met 31 december, en 1 januari tot en met 31 juli.
  3. Voor teams die uitkomen in de Rayoncompetitie, moet de vereniging hoger gekwalificeerde scheidsrechters leveren. Deze scheidsrechters moeten in principe worden geleverd door deze teams.

  Artikel 2.3

  1. Bij niet nakomen van de verplichtingen als bedoeld in artikel 2.1, onder a en b, zonder dat men voor vervanging heeft gezorgd gelden achtereenvolgens de volgende sancties: · De eerste keer wordt een schorsing voor de eerstvolgende thuiswedstrijd opgelegd plus een boete van € 15,- ; De tweede keer volgt een schorsing van twee thuiswedstrijden en een boete van € 20,- ; · Bij verdere nalatigheid wordt telkens een boete opgelegd van € 25,- en een schorsing van drie thuiswedstrijden.
  2. Bij het niet nakomen van de verplichting als bedoeld in artikel 2.1, onder c. zonder dat men voor vervanging heeft gezorgd volgt een schorsing van twee thuiswedstrijden en een boete van € 15,-.
  3. Het niet nakomen van meerdere verplichtingen op één dag geldt als het niet nakomen van één verplichting.
  4. Aan de leden, die niet kunnen of willen voldoen aan de verplichting als bedoeld in artikel 2.2, onder a. zal een boete worden opgelegd van € 15,- voor het eerste jaar dat niet aan de verplichting wordt voldaan. Het tweede jaar zal een boete worden opgelegd van € 25,- en het derde en volgende jaren € 50,-. Indien hiertoe duidelijke aanleiding bestaat, kan het bestuur van deze regel afwijken.
  5. het lid dat geen gevolg geeft aan een oproep tot het volgen van de f- scheidsrechters cursus kan als speler worden geschorst totdat het diploma is behaald.
  6. Als niet kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2.2 onder b. zal door het bestuur worden bepaald welke teams worden teruggetrokken, dan wel lager worden ingedeeld.
  7. De schorsingen, als bedoeld in dit artikel zullen ook doorlopen in het nieuwe seizoen.
  8. Het bestuur kan besluiten een lid dat meer dan 3 keer per seizoen zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 2.1 niet is nagekomen als lid te royeren.
  9. De technische commissie bepaalt vanaf welke wedstrijd de schorsing ingaat en informeert de coach van het team waarvan het betreffende lid deel uitmaakt.
  10. De coach van het team waarvan het nalatige lid deel uitmaakt is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de schorsing; bij niet nakoming van deze verplichting is de coach een boete van € 25,- verschuldigd per wedstrijd waarin het geschorste lid onrechtmatig heeft gespeeld.

  Artikel 2.4

  Een lid dat de verplichtingen, als bedoeld in artikel 2.1, overneemt van degene die niet zelf voor vervanging heeft zorggedragen krijgt een vergoeding van € 10,- per overgenomen verplichting; bij meerdere overnames op één dag zal voor elke overname deze vergoeding worden verstrekt. Het bestuur behoudt zich het recht voor deze vergoeding te verrekenen met de door dit lid nog verschuldigde contributie.

  Artikel 2.5

  Het bestuur is bevoegd de boetes die door of vanwege de NBB aan de vereniging worden opgelegd en die door leden zijn veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk te verhalen op de leden aan wier schuld of nalatigheid die boetes te wijten zijn.

  Huisregels

  Artikel 3.1

  De door de vereniging gehuurde speelzalen mogen uitsluitend met geschikt sportschoeisel worden betreden. Gedurende wedstrijddagen is het uitsluitend aan leden van de spelende teams, scheidsrechters, tafeljury, zaalleiding en aan door de zaalleiding aangewezen personen toegestaan het speelveld te betreden. Indien daartoe aanleiding bestaat is de zaalleiding bevoegd andere dan genoemde personen uit de sportzaal te verwijderen. Overtredingen van de in dit artikel genoemde bepalingen kunnen worden bestraft door het bestuur.

  Artikel 3.2

  Moedwillige beschadigingen van spelmaterialen of tot de gemeentelijke sportaccommodatie behorend materieel, zal door het bestuur aan de veroorzaker(s) worden doorberekend. Artikel 3.3 Voor bepaalde teams, waarvoor een wachtlijst geldt, zullen de recreatieve leden verplicht worden gesteld om na één volledig basketbalseizoen competitie te gaan spelen, om zodoende de doorstroming van de competitie spelende leden te bevorderen. Wanneer er echter geen trainer/coach voor het desbetreffende team aanwezig is, vervalt deze verplichting.

  Artikel 3.4

  Bij het vervoer van en naar uitwedstrijden zullen de ouders, waar van de minderjarige kinderen meerijden, en de meerderjarige leden die meerijden, in geval van een ongeluk de chauffeur niet aanspreken voor een vergoeding voor de geleden schade tenzij sprake is van een grove nalatigheid dan wel drankmisbruik.

  Artikel 3.5

  Leden die deelnemen aan de in art. 2, lid 2, van de statuten genoemde wedstrijden, moeten gekleed zijn in de door de Algemene Ledenvergadering voorgeschreven kleding.

  Artikel 3.6

  De vereniging kent statutair geen belemmeringen wegens geloofsovertuiging tegen het spelen van wedstrijden op zondag; het principieel weigeren door de vereniging van medewerking aan het indelen van wedstrijden op zondag is dan ook niet mogelijk. Bij het indelen van de wedstrijden zal door de wedstrijdsecretaris evenwel zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met mogelijke bezwaren vanuit hun geloofsovertuiging van leden tegen het spelen van wedstrijden op zondag.

  Artikel 3.7

  Een lid dat bij herhaling opzettelijk de verenigingsregels (statuten, huishoudelijk reglement) overtreedt kan door het bestuur worden bestraft of voor royement als lid van de vereniging worden voorgedragen. Artikel 3.8 Ouders van jeugdleden van 15 jaar en jonger zijn verplicht een vrijwilligerstaak op zich te nemen binnen de vereniging. Dit geldt zowel voor ouders van de huidige jeugdleden als voor ouders van nieuwe jeugdleden. Op het inschrijfformulier moet de betreffende ouder aangegeven welke vrijwilligerstaak men uit wil gaan voeren.

  Het bestuur 

  Artikel 4.1

  Tijdens bestuursvergaderingen kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen als meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.

  Artikel 4.2

  Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  Artikel 4.3

  Indien de stemmen staken over een voorstel dan is het verworpen.

  Artikel 4.4

  1. De voorzitter is naar binnen toe de eerstverantwoordelijke van de vereniging. Hij of diens plaatsvervanger vertegenwoordigt gezamenlijk met hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester de vereniging naar buiten toe zoals bepaald in artikel 5, lid 3 en in artikel 6, lid 2 van de statuten. Hij leidt de vergadering. Hij ondertekent samen met de secretaris alle stukken welke niet tot de gewone correspondentie van de vereniging kunnen worden gerekend.
  2. Het bestuur wijst in haar midden een vicevoorzitter aan.

  Artikel 4.5

  De taakomschrijvingen van de verschillende bestuursfuncties zijn vastgelegd in het document ‘Organisatie Zoebas’. Dit document is op te vragen bij de secretaris en staat vermeld op de website van Zoebas.

  Artikel 4.6

  De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging, overeenkomstig de besluiten van de ALV en het bestuur. Hij zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding. Hij is voor zijn beheer verantwoordelijk en verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij houdt onder zijn berusting een door het bestuur te bepalen maximum bedrag aan kasgeld, terwijl de overige gelden gedeponeerd worden bij een door het bestuur aan te wijzen financiële instelling. Alle van de vereniging uitgaande bescheiden welke op financieel beheer betrekking hebben worden door de penningmeester ondertekend. De verrichtingen van de penningmeester worden ieder boekjaar gecontroleerd door een kascontrole- commissie welke bestaat uit twee leden die geen lid van het bestuur zijn.

  Artikel 5

  Ter verspreiding van de informatie over de vereniging wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een website van Zoebas op het Internet bijgehouden (www.zoebas.nl). De leden worden geacht bekend te zijn met de inhoud van de mededelingen en de informatie op de Zoebas website.

  Artikel 6

  Wijziging van dit huishoudelijk reglement vindt plaats door de goedkeuring van de ALV met een meerderheid van stemmen.

  Artikel 7

  Onder gelijktijdige intrekking van het op dit moment geldende huishoudelijke reglement treedt dit reglement in werking met ingang van een nader door de ALV te bepalen datum.